site updates pending (8-9-23)

with helpful material as expected, need to round them up

\/|/\/\/||-//\nstrokefofuaacranksharhinipoaslindr deli   //bGGGG\\ ooossttttttttt\t\\||---\\\/\\\o\/|lt\  eeeeeer|eeeeeeeereeeeeee||r/-`/``--/zzii|zzzii     ooooooo      /-\ eb\\-/|T||TpAAAAA\e\/\\\-/|me|\||/\-/b\-------/|tlG\/     
\/|||/\|||/\\/kefthetwordsdarearelerighmoipoaslindo\ -   \-\GGGGl| ssttttttiiiii|h///\---//e\//\\\\/--/  /  \\\|eeeeeee\\eeeeeee||ee---`/-/`-`zi|zzzii tward. Inooooo         Ta\-\|a||TAAAAAAABan||es\|nd|\\/\/--------` //-`\-/     
\||\/\/|||\/|||tonguekefofuaacranksharhinmoipoeslin/\l. the \\  G|  ttttttttiii-----\///o/\\e\//|\/t\     \\|eeeee\-/|eeeeeee||erzzz|``z`/``//zzzii\-\\\D\\/\||`/\\         bTb\\\/a||TAAAAAAAA\-/|/a|\\m\\\|--` /eRRRR``/`-/-      
/\/||-/||/\/\||heomealyeunderandarelerighinmoipoosli/ the fun\\ yyG\\  iittttttitttttt\\\/\\/\-\/g\/--/  /    \\-----/ //eeeeeee\/eeeeeee|zz`/`|``zzii| \/|nk\/\/\/`\/        aaa\/\\be||TAAAAAAAA/-\|es|\/\/\// `----`RR`/u|e|       
-\/\/\\|/\/\/||/kedshsloughsuareranksharhghinmoipk,/\ fun at t\\yyGG|   ooossttttttttt\---\\/\/\t\/\  \     |/------/eeeeeeeeereeeeeee||-//|ii|zziii\ //nk\-\ D|||         abe\/||TA\/TpAAAAAAAe-/|me|/||/\/  RRRRR`--` //`/       
-/\-\//|||/\|||\/tonguenterestuandrrelengrhghinmoipslihe end of\-\GG\\  |ssttttttiiiii/---/-\///\/-/  /     \\eeeeeer|eeeeeeeereeeeeee||r`-`zi|zzzii| |k \/ \\D`/`         abTA\/|TpelepAAAAAAAp|/|nd|\\/\/   RRRRRRR|/`-/       
|\-\/\||\/\/|||//\eemealywunderarerankshangrhghinmoipdhe tunnel. |GGG|  /-ttttttttiii-----\\\\\//\         \\|   |eeeeeee\\eeeeeee||ee/``-|zzzii|//k \\ |\\|`-`   /-\ /--\ aable\\|TT\\bpAAAAAAAA|\\\m\\\|/    `RRRRR|`/        
\--/\/\/||-\||/\/\|tdsgsloughesthandrrelehangrhghinmoe fun at the|GGG\\ |/\\eiittttttitttttt\\/\\/-/ \ /       |\-\  |eeeee\-/|eeeeeee||er`////zzzii\/Drin\--/|//ooooooo---``/\D\abbb\\\//pA\/TppAAAAAAA||||/\/\/    /-/bl\/          
/||\/-\\\/\\|/\/\/||eemealywunderarendrrelehangrhghinipi th\ tunn|GGGG| /-/|t\\ooossttttttttt\\//\          \\t|  \-----/ //eeeeeee\/eeeeeeee|ziirink Drink\|oooonoooo/`/``/\-b\aT|\/|lppAbTppAAAAAAA||\/\/\/    //uGG\/          
\\/\\-/\a\//|||/\|||/tdsgslougheresthandrrelehangrhghmodfun/\t th\GGGG|/\\e|h///ssttttttiiiii----\  /         | |  /------/eeeeeeeeereeeeeeee||zi Drink Drink Dooooooo`/`/``/aa\\b|\/|TppAbTTpAAAAAA\/|/||/\   /-/ulGG-----` /-`      
/-\//|\-\/\\/\/\/||/\/eemealywunderarehandrrelehangrhin the\/unnel`iTTTTTTTi||||/ttttttttiiittttt\\          |t| ``iieeeeeer|eeeeeeeereeeeeeee||riTTTTTTTTTTTTT/ooMoooo``/`/``bb-/T|\/|TApAbTTpAAAAAA|\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRR`` `-/-     
\-/-\\--/\/\\\//\|/\/|\tdsgsloughrdsrarehandrreleharighipi\/\e end`-`TTTTTTi|/\/|\iittttttittttttt\/          \\| |miTTTTTTT|eeeeeee\\eeeeeeee||eeTTTTTTTTTTTTT/ooooooo``/``/ab\b\\|/||T\\AbbepAAAAAA|/TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRR`/ |e|      
/\\\/\\/\/-\\-/\/|||/\/|etmealyeundersrareuandrrelehaehmod/||the flG`-----`i`--------ssttttttiiiii----\         \/ |miTTTTTTT|eeeee\-/|eeeeeeee||erTTTTTTTTTTTT//ooooooo/``/`aa\\-/\/|//a||\\bTpAAAAA\/|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--` //`/      
\\\\-/\/-\-/-\\/\/\/\/|/\\dsmsloughndersrareaandtrelerdin o||the t|/\\e|h/``mmmmmmmmmmttttttttiiittttt\\ \         |iiTTTTTTT\-----/`//e/eeeeee\/eeTTTTTTTTTTTT/`-ooooo//``/`bb\---\///le||\\\pAAAAAA\\|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRR|/`-/      
\t|\\/-\\\\--/\/\\\//    dsmsloughndersoareccrankshaghipi                                                   \-\Togethel Togetheaa\-b-\\\\\bp\/A||TpAAAA\-/| TogTTTTTTTTTTTTTTTTTTRR|`/       
- \\\-/\/\\/\/-\\\/\     dsmsloughnderssarendpreleehmo                                                     \-\Togethel Togetbb\b--/\/\|bAelA||TpAAA\/\||el TTTTTTTTTTTTTTTTTTT          
-/  t|\y/aaa\-/-\\/      dsmsloughndersaare likerdin                                                      \\hel Togethelab\----/|/\|leAA\/|TpAa\//||TogetTTTTTTTTTTTTTTTTTT          
-t\  \\y/-\br\--/\/       dsmsloughnderaccrankshaghip                                                     \-\ Togethel b\\b--\/|/\|lpAA\\|Tpp\/\\||ogethiiTTTTTTTTTTTTTTTT----` /-`     
at\   \-\-/b/\\/\/-        dsmsloughnderarepreleehmo                                                      \\l Togethab\--/\/\|\//TAAAA||TpA\/\\|l TogeiiiiiiTTTTTTTTTTTTRRRR`` `-/-    
\\-   /-GGarr/\\\\-        tdsgslougheaeye likerdin                                                       \-\theooaa\-b--/\|/|/aTAAAA||TAAA\\\ogethelmmiiiiiTTTTTTTTTTT-`RR`/ |e|     
-/\   \-Gaar-`-\\/\         esmealypundercrankshaghp                                                       \\eooaab\b-/\\|\\|/aTAAAA||apAA\\ogethel mmmiiiiTTTTTTTTTTTR`--` //`/     
t/-/  /----Gm`--`\/         kedshsloughsoareprele ho                                                        \-oobb\----/\//|//aTAAAA||apAA\| TogethemmmmiiiTTTTTTTTTTTRRRR|/`-/     M
-/at\  \\u\-GTTii``|         tonguefatheneyealikedini                                                        oaab\b--\\|\\//aTAAAAA||apA\|gethel TommmmiiiTTTTTTTTTTTRRRR|`/     oM
\c\t\----/t\yGTTTTi``          esmealyeundercrankshahp                                                        obb\--/\/\/\||aTAAAAA||apA\\|thel TogemmiiiiiTTTTTTTTTTT        oo\
/\r\-----\ t\|\|TTi\|          kedshsloughsgareprelehoi                                                        ab\\b--/\|/|//TAAAAA||apA/\|gethel TogiiiiiiTTTTTTTTTTTT        Moo/
---/\  |\/\/\/\|/\/          tongueatheneyealikedinp                                                        \\--/\\|\\||aTAAAA||TAAA\\el TogetheliiiTTTTTTTTTTTTTTT     /-` MMMMM
\\r/-\  /\/\/|/\/||i          netmealyounderrankshahoi                                                       b\-b--/\//|//TAAAAA||apA/\|Togethel ToTTTTTTTTTTTTTTTTTTde\   `-/ MMMMMM
\\-/a/ \/-\-\\/|\\|`           kedshsloughsaarerelehnp                                                       a\-b-/\\|\\//aTAAAA||TAAA\| Togethel ToTTTTTTTTTTTTTTTTTT---`\ e\   MMMMMM
\-\c\t\/-\-/-/-\|/\/-           rtonguethedeyerlikeighoi                                                      b\b---/\//||aTAAAAA||apA\\|el Togethel TTTTTTTTTTTTTTTTTTRRR`--`/\\ o\-----
h-/\tt\/-/l-lo-/\/|\\           nsermealyfunderankshahnp                                                      \----\\|\\//TAAAAA||apA/\|Togethel TogeTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRR| //doo/ooooo
th-rr\-\l\TToTlg-\|/\           kehdsesloughaarerelegho                                                      a\b--\/\/\||aTAAAA||TAAA\\|gethel TogethTTTTTTTTTTTTTTTTii|RRRRR| |eMooooMooo
el\--/-/\TetethT-/\/|           rtongueyofragcrankshahnp                                                     b--/\/\|\|//TAAAAA||apA/\|ogethel TogethTTTTTTTTTTTTTTTiii/|||\--//MMMMMMMMMM
he\\\/l|ethToTetle-\|            oehmealyeunderdlrelegho                                                     \b--/\|/|||aTAAAA||TAAA\\l Togethel TogeTTTTTTTTTTTTTTTTii--/\// |MMMMMMMMMMM
-f\\-\|ToTo\e\eToT-/\            keadsesloughgarenkshahn                           aaaaaaaaaaaaaaaapAAAAAA               a\-/\\|\\|//TAAAAA||apA/\gethel Togethel TTTTTTTTTTTTTTTTTis/\/| //MMMMMMMMMoo
ele/-/eth\e\-/-\etle\            tongueeresteandlrelegh                          AlAlAlAlAlAlAlAl\\aapAAAAAA              b---/\//|//aTAAAA||TAAA\|thel Togethel ToTTTTTTTTTTTTTTTTTTMa/\/-oo\----------
he\/l|TTog-//----ToT-            keamealyounderrenkshah                         Al\-\-\-\-\-\-\-\-Al\\aapAAAAAA             \b\\\|\\//aTAAAAA||apA\|ethel Togethel ToTTTTTTTTTTTTTTTTTTa|\//ooo/ooooooo  
nn-\|To\e\----/-\\et-             todsuslougheandlrele                        AlTaTaTaTaTaTaTaTa\-\-Al\\aapAAAAAA           a\-//\//||aTAAAAA||apA\\|ogethel Togethel TTTTTTTTTTTTTTTTTT\||\MooooMooooooo /
eo-/ethe-//----\-\-Tl             keamealyounderrenksha                       AlTbTbTbTbTbTbTbTbTbTa\-\-Al\\aapAAAAAA          b---\|////TAAAAA||apA/\||el Togethel TogetTTTTTTTTTTTTTTTTTTM\\MMMMMMMMMMMMMoo\
t\l|TTogethe\/\/\/\\e  \|           todsuslough and rele                      AlTbaaaaaaaaaaaaaaaaabTbTa\-\-Al\\aapAAAAAA      ^?}}^a\b\\\\\\|aTAAAA||TAAA\\/\Togethel TogethelTTTTTTTTTTTTTTTTTineMMMMMMMMMMMMMMMMM
l-\To\e\----/\/\/\//e /\/           keamealyounderre                        TbaaabebebebebebebebaaabTbTa\-\-Al\\T\\AAAAAA     ?[}*?[b\-//\////TAAAAA||apA/\\|\\gethel Togethel TTTTTTTTTTTTTTTTiiisMMMMMMMMMooMMMMMM
/-ethe-//----/-/-/--a \/|            todsuslough                         Tbaaabe\TATATATATATATATbaaabTbTa\-\-/|aapAAAAAAA   ^?}*>&^*ab---\|//|aTAAAA||TAAA\/|| \\gethel TogethelTTTTTTTTTTTTTTTiiioo\-------------\oM
\l|Togethe\/\-----Gaa -\|            ke mealyounderre                      baaabe\abababababababableTbaaabTbTa\-Al\\T\\AAAAAA  ?[}*((?#((\b\\\\\\|ppAAAA||apA/\\/  |Togethel TogethTTTTTTTTTTTTTTTiiioo/ooooooo   \--
-\T\e\----/\/\   G -/\\|\           todsuslough                       aaabe\abbbbbbbbbbbbbbbb\ableTbaaabTb\\\-/|aapAAAAAAA *>&^!]% \\ethel TogethTTTTTTTTTTTTTTTiiiMMMMMMMMMMMMM||?[}*
/T\e\----/\/  \/ G e-\|l Tog\/                                    babb\a\\-/-/-/-/-/-/-/-/\\\abb\ableaaa\Ta\-Al\\T\\AAAAAA%#)>}} \--//\////TAAAA||ppA\/\\|[}*()( \\ethel TogetTTTTTTTTTTTTTTTiiiMMMMMooMMMMMM\/*>&^
eth-//----/t\    G -/\\|\e\/                                     bb\a\\-/b\b\b\b\b\b\b\b\-/\\\abb\ablbebTb\\\-/|aapAAAAAAA#(~~ a\b--\|//|aTAAAA||TAAA\/||>&^:&^?}}>ogethel ToTTTTTTTTTTTTTTTiii----------\o^?}((?#
TTogethe\/tt\    G le/\/\-\                                     a\a\\-/b\-/-/-/-/-/-/-/-/b\-/\\\abb\\\aaa\Ta\-Al\\T\\AAAAAA  b--/\\\\\|ppAAAA||apA/\\/((?#)?[}*()(l TogetheTTTTTTTTTTTTTTTiiiooooo   \?[}*!]%<
t\e\----//e\-----\ /  \/|eth\--\                                   bb\\-/b\-/-----------------/b\-/\\\aTablbebTb\\\-/|aapAAAAAAA  \b--/\////TAAAA||ppA\/\\|!]%<{*>&^:&^?}}>hel TTTTTTTTTTTTTTTTiiiMMMMoo   *>&^^%#)
To-//----/-t\----/ \ e-\|l Tog\/                                   \a-/b\-/--\\\\\\\\\\\\\\\\---/b\-/\\bb|\\aaa\Ta\-Al\\T\\AAAAAA a\-/\\|\\|aTAAAA||TAAA\/|(^%#)>((?#)?[}*()( TogTTTTTTTTTTTTTTTiiiMMMMMMM ^?}((?#)}#(
\e\----//ntth/-------  -/\\|\e\/                                   \\b\-/--\\\/\/\/\/\/\/\/\/\\---/b\-/\aTablbebTb\\\-/|aapAAAAAAAb---/\//||ApAAAA||apA/\\|oo}#(~!]%<{*>&^:&^?}}>TTTTTTTTTTTTTTTiiioMMMMMM?[}*!]%<{{[ 
\-//----eof/th\------  le/\/\-\                                    -/-/--\\\/\/|||||||||||||||/\\---/b\\\bb|\\aaa\Ta\-Al\\T\\AAAAa\b\\\|\\//TAAAA||ppA\/\| ooMooo^%#)>((?#)?[}*()(TTTTTTTTTTTTTTiii----\oM*>&^^%#)>}}`
$-//----tunnel\-----\  \/|eth\--\                                  b\--\\\/\/||\|l|A|A|A|A|A|A||/\\---/-/\aTablbebTb\\\-/|aapAAAAb\-//\//||aTAAAA||TAAA\\| ooooooo}#(~!]%<{*>&^:&^?}}>TTTTTTTTTTiii  ^?}((?#)}#(~~/`
eeendnoel./the-------  e-\|l Tog\/                                  -/\\\/\/||\|l|////////////////|/\\--b\\\bb|\\aaa\Ta\-Al\\T\\Aab---\|////TAAAAA||apA/\|| ooooooo/```^%#)>((?#)?[}*()(TTTTTTTTTiiiM ?[}*!]%<{{[|`/`/
utunnel.\the-fiiiiiii  -/\|-\e\/                                   --\/\/||||l|//TaTaTaTaTaTaTaTa//|/\\-/-/\aTablbebTb\\\-/|aapAb\b\\\\\\|aTAAAA||TAAA\\/  ooooo| // }#(~!]%<{*>&^:&^?}}>TTTTTiii^?}*>&^^%#)>}}|\||\
Gof\the/tunnelTTTTTTT  l/\/g\-\                                    \\\|\b|l|//TaTAAAAAAAAAAAAAAAAa//|/--b\\\bb|\\aaa\Ta\-Al\aaab\-//\////TAAAAA||apA/\\|  `/`/ |/`-`/-` ^%#)>((?#)?[}*()^?}}^?}?[}*((?#)}#(~~\i|`/\
GhegendtofntheTTTTTTT  \/|geth\--\                                  /\/ | |//TaTAAAAAA||apA     a//|\-/-/\aTablbebTb\\\Al\Ab\---\|//|aTAAAA||TAAA\/||   `` --``/```/ }#(~!]%<{*>&^:?[}*?[}**>&^!]%<{{[-`\/`/si/
Gd$of|theutunn`TT`---  -\|el Tog\/                                   | |//TaTAAAAAA||apA       a//--b\\\bb|\\aaa\Ta\\ATab\b\\\\\\|ppAAAA||apA/\\/   ``/`ooooo/ `  |t^%#)>((?#)*>&^*>&^((?#^%#)>}}`/`/`\/\`
-\f$theetunneo`--/    -/\--\he\/                                     | aTAAAAAA||apA         a|\-/-/\aTablbebTTa\baa\--//\////TAAAA||ppA\/\\|  ` `/oonoooo` ` \\g}#(~!]%<{((?#((?#!]%<{}#(~~/s||`//`/\
\|u.$thetfuntunnel    l\\|g\-\/                                     //TAAAAAA||apA\          ^/--b\\\bb|\\aabTTaaab\b--\|//|aTAAAA||TAAA\/||  |  ooooooo`/-`  \\TTTT^%#)>!]%}}\s\\-`/|-`//-
\\\geeendnoel./the    /\/eth\--\                                    aTAAAA||TAAA\          ?[}|\-/-/\aTablaabaabb\--/\\\\\|ppAAAA||apA/\\/   /  ooMoooo/```/  |TTTTT}#(~^%#)^%#)>}#(~~/-`--\n`//`|`-
n|\$gtunnel.\the\f --  \/|el Tog\/                                     AAAA||apA           *>&^/--b\\\bb|\\aaabeb\b--/\////TAAAA||ppA\/\\|   ` ` ooooooo // ` \TTTTTTTTTT}#(~}#(~~ /``-/`|`/ ||/ \
n| $gof/the\tunnel--/  -\|gethe\/                                                   ^?}((?#)|\-/-/\aTablbbab\--/\\|\\|aTAAAA||TAAA\/|    ` | ooooooo/`-` ` TTTTTTTTTTTTTTTiii /`/``||/`/`-||  
n| |$he\end/of\the-//  -/\--\--/                                                  ^?}?[}*!]%<{{/--b\\\bbablbb\\b--/\//||ApAAAA||apA/\\|     / ooooo`/|/`/-` TTTTTTTTTTTTTTTiii  `/ `/`/`//-|  
n| |gd\of\the-tunn-|m  l \|g\-\-                                                 ?[}**>&^^%#)>}}|\-/-/\bbab\\\--/\\|\\//TAAAA||ppA\/\|     `  ```--``/```/ TTTTTTTTTTTTTTTiii    \||/`|`-/  
n//nngfgthe-tunne\//i   /\/eth\--\                                                *>&^((?#)}#(~~ /--b\\\bb\\\-b--/\//||aTAAAA||TAAA\\|      ` ` `/`//| // `TTTTTTTTTTTTTTTii/`/-` `/`/|||`-/  
//nnnn*./the\fun\-|mi  \/|el Tog\/                                                ((?#!]%<{{[   |\-/-\\\\--b-/\\|\\//TAAAAA||apA/\|       | `/`ooooo-` `TTTTTTTTTTTTTTi/`/`-/`/` / ||/\   
/nnnnng|e-end-o\/-``i  -\|gethe\/                                                 !]%<^%#)>}}    /--b-\\-bb---/\//||aTAAAA||TAAA\\|       /  oonoooo`/-`TTTTTTTTTTTTTTiii`/ ||`//`/`||d   
nnnnnn$\--\/\---/--``  -/\--\--/                                                 ^%#)>}#(~~     |\-b--b----\\|\\//TAAAAA||apA/\|        `  ooooooo/```/TTTTTTTTTTTTTiii  `/||`//-`/a   
nnnnnng\g\//-\\-/a-\`  l Tog\-\-                                                  }#(~~       /--bb----\/\/\||aTAAAA||TAAA\\|        ` ` ooMoooo //TT`TTTTTTTTTT/`/-` `/`//`|`-/ \   
nnnnnn//nn-\-\-\c\t\-   T\|eth\--\                                                           |-----\\/\|\|//TAAAAA||apA/\|          | ooooooo/`-`TT`TTTTTTTT/`/`-``/` / ||/\// \  / 
nnnno//nnnn/ /-/\\-\b  e/\/l Tog\/           ii`/                                               /---\//\|||||aTAAAA||TAAA\\          / ooooooo/|//oTTTTTTTTTTTT`/T/``//`/||\-\\\   
GGGG\/nnnnn\-\---\ \-  \/|gethe\/           ii`/`/                                               /\\/\|||||//TAAAAA||apA/\           ` ooooo `/`/-`TTTTT/``/`TT`||| /`|`|n |\    
----nnnnnnn//-\--/    -\|\----/           `--/-/`/             ii`/ ii`/ ii`/                           //\|||||//aTAAAA||TAAA\            ` ` `/--``/```/TTT/`//-``/``// `//-`/-/a    
 /-nnnnnnn----------  -/\--\---          `ii`/--/            ii`/--/ `--/ `--/ ii`/                         |||||///aTAAAAA||apA\             |  /`//|o//oo`TTTT``-`/`//`//`/`-/\\ \    
 \-nnnnnnn//nniiiiii  l Tog\-\          -ii`// ii`/        ii`/--//  `/  `/  `--/ ii`/                       //|//aaTAAAAA||apA\              / `/`/ |/`-`o|``/`TT`/`|T|||||\e\\// \ /   
-\  nnnno//nnnnTTTTT   Togeth\--\         `ii`/ `--/       ii`/--// -/  -/  -/  `/  `--/  ii`/                    ///aTAAAAAA||apA               `  `` `/|//oo/o-``/`||/T/``||/\da\\\    
-/ /-----\/nnnnnTTTTT  eth\| Tog\/        ``ii`/ `/ ii`/    ii`/-// -/         -/  `/   `--/  ii`/                  aaTAAAAA||apA\                `  ``` ``/ooo|o-//`/`///`//-|\//-/\     
 //  uunnnnnnnTTTTT   T/\/the\/        -``--/ -/ `--/i`/i`/i`/-/ -/             -/   `/   `--/                   AAAAA||apA                  ` `/ `-`oooo/T`||T|||/`\`-/\/\\ \     
 // b\---nnnnnnniiiii   \/|----/         -`/    `/ `--/--/--/-/                  -/   `/                                           |   `-/`/-`|o/`/T||`|| \/\\\// /     
-/\--/  nnnnnnniiiii   -\|/----         -/    -/ `/ `/ `/-/                       -/                                            /  --``/```//||`//`T||/\\//-\\\     
--/    nnnnoiiiiii   -/\--\               -/ -/ -/                                                                     `  /`//|o//oo`o/|``//-|\///\\ \      
       iiiiiii   l Tog\-\                                                                                       ` `/`/o|/`-`o|`||/`/`-///\\// \      
---\  /------TTTTTTT   Togeth\--\                                                                                        ``o`/|//o\/`/||TTTi\\//\/\      
b t\---/ttttubTTTTTTT   ethel Tog\/                                                                                       ` ```o|`/oonoo/||TTTi \\\\\       
-----\GGGGGG\-TTTTTTT   To\|the\/                                                                                       ` `/o`-`oooo\`-|TTTi  \        
 /--\------/ TTTTTTT   \/\/---/                                                                                        | ooo`-/`/-`|TTTTTTi /         
 \--//-------TTTTTTT   \/|/----                                                                                        / oo--``/```/TTTTTTi          
--\  \-------TTTTTTT   -\|                                                                                          ` o/`//|o//no`TTTTTi          
G\/      TTTTTTT   -/\--\                                                                                         ` `/`/o|/`-`o\`TT/Ti          
-/      TTTTTTT   l Tog\-\                                                                                         oo``o`/|//||TTTTTi          
       iiTTTTT    Togeth\--\                                                                                        `o```o|`/o\/TTTTTi          
       iiiiTTT   ethel Tog\/                                                                                        `oo`/o`-`onooTTTTi          
      /-iiiiiTT    To\|the\/                                                                                        |ooooo`-/`/-`TTTTi          
      \-iiiiiTT    \/\/---/                                                                                         /oooo--``/```/TTTi          
     /----iiiiiTT    \/|/----                                                                                         `ooo/`//|o//|T`TTi          
     \---\iiiiiTT    -\|                                                                                           n`o`/`/o|/`-`TT`Ti          
       \iiiiiTT    -/\--\                                                                                          ooooo``o`/|//oTTTi          
        AAAAAAAAAAA/\l/Tog\-\\|-\\\   |/\tttttr\/   |kortttSSStttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt|e|`e```e`t/tttttttRRRRRRRR|```/`-///ttttttttttt               ooloooononooo`o```o|`/o\            
        AAAAAAApAAA|\\Togeth\--\\//   /|||//\/o/\\et\/l\/\/-----/                \--\u\-------\  /-`-/``R//-/    |/eRRRRR`/|//`/// /                     ooooonnooono`oo`/o`-``/-`           

  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. All old below \/

My finger signups

Use the link ^above^ to sign up for my senior recital. Every hour on the hour Saturday April 15th 5-10pm and Sunday April 16h 9am-1pm there'll be a listening session in the TIMARA basement. Put your name down under the best hour for you. on the google sheet to sign up. and then show up at that time. timara basement in the basement of bibbins

the signups just to manage space. you can show up on whichver hour but if there's a bunch of other people it'll be uncomfortable, possibly. do what you want.

another hope of mine in doing things by appointment was to allow folks to sign up as individuals, or in small groups. maybe that's a preferable experience for you

all my love, Gabe

my finger ↓ ////////////////////////////////////////////// :$ B> ~~ ~ ~

 1. new oopy (v0.2)
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. Born slippy
 7. ludd
 8. Heaven's bright shore cover
 9. colors pgmout loopt
 10. My file format
 11. 7tetsk 2
 12. 7tetsk 4
 13. 7tetsk 1
 14. 7tetsk 5
 15. 7tetsk 3
 16. 7tetsk 2
 17. Onky pian
 18. rosicruce fucky (v0.2)
 19. ?
 20. innie m4l chopper edit (with Leo Seligo)
 21. PR
 22. slow balafon glue

ill post a link to the music once it's out there. and to all the accompanying materials, of which there are a plethora. so keep an eye out on this shite